Abychom vám mohli poskytovat služby sociálních sítí, používáme na tomto webu soubory cookie. Soubory cookie slouží k osobnímu přizpůsobení obsahu, poskytování reklam na míru. Používáním našich služeb vyjadřujete souhlas s používáním souborů cookie.

Boj o technické služby?

TZ Města Jeseník: 30.9.2015 Vyjádření valné hromady k situaci ve společnosti TSJ V návaznosti na sled posledních událostí okolo společnosti TSJ a.s. se Rada města, v působnosti valné hromady, rozhodla vydat toto vyjádření, jako reakci na veřejná prohlášení bývalého předsedy dozorčí rady Mgr. Raifa. Na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník Mgr. D. Raif zveřejnil následující usnesení: „Dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti a zejména jeho předseda činí zásadní změny ve fungování společnosti, které narušují chod společnosti. Dozorčí radě nejsou známy důvody ani cíle těchto změn a ukládá předsedovi dozorčí rady, aby informoval o těchto skutečnostech zastupitelstvo města.
Boj o technické služby?
TZ Města Jeseník: 30.9.2015

Vyjádření valné hromady k situaci ve společnosti TSJ

V návaznosti na sled posledních událostí okolo společnosti TSJ a.s. se Rada města, v působnosti valné hromady, rozhodla vydat toto vyjádření, jako reakci na veřejná prohlášení bývalého předsedy dozorčí rady Mgr. Raifa.
Na 5. zasedání Zastupitelstva města Jeseník Mgr. D. Raif zveřejnil následující usnesení:
„Dozorčí rada dospěla k závěru, že představenstvo společnosti a zejména jeho předseda činí zásadní změny ve fungování společnosti, které narušují chod společnosti. Dozorčí radě nejsou známy důvody ani cíle těchto změn a ukládá předsedovi dozorčí rady, aby informoval o těchto skutečnostech zastupitelstvo města. A navrhl zastupitelstvu města přijetí usnesení, kterým bude představenstvu společnosti uloženo podrobně písemně informovat o důvodech a cílech takových změn, včetně konkrétních údajů, kterými budou tyto kroky zdůvodňovány. A dále aby zastupitelstvo uložilo představenstvu společnosti nečinit žádné koncepční a nezvratné kroky ve společnosti do doby než budou požadované informace předloženy zastupitelstvu města.“
Mgr. Raif (zkušený člen dozorčí rady) musel vědět, že v tomto směru navržené usnesení, aby zastupitelstvo města uložilo představenstvu povinnost písemně informovat o důvodech a cílech změn a dále, aby bylo představenstvu uloženo nečinit žádné koncepční a nezvratné kroky, tak takové usnesení nemůže zastupitelstvo města platně přijmout. Takové pokyny, které požadovala dozorčí rada, ve svém usnesení nemůže představenstvu uložit ani rada města, která vykonává působnost valné hromady – jediného akcionáře.
Jediný orgán, kterému měla dozorčí rada předkládat své návrhy ohledně činnosti představenstva je valná hromada, jejíž funkci v tomto případě vykonává rada města. Člen dozorčí rady, zejména její předseda, si této skutečnosti musel být vědom za předpokladu, že zná stanovy TSJ a.s. a jiné dokumenty týkající se činnosti TSJ a.s. Na jednání valné hromady (rady města) dne 29. 9. 2015 předseda dozorčí rady potvrdil, že výše uvedený návrh usnesení byl míněn pouze v rovině politické.
Vysvětlení ke stanovisku o udělení plných mocí řediteli společnosti TSJ a.s. Na prvním zasedání nového představenstva společnosti, byla představenstvu ředitelem společnosti panem Prejdou předložena plná moc k podpisu, která byla v zásadě generální plnou mocí na téměř všechny úkony v kompetenci statutárního orgánu. V této plné moci ředitel společnosti mimo jiné také požadoval zplnomocnění k jednání a podepisování dokumentů v případě dispozice s majetkem společnosti, zplnomocnění ke všem právním úkonům, které se týkají veřejných zakázek. Je třeba zdůraznit, že delegováním kompetencí v působnosti statutárního orgánu na třetí osobu se v žádném případě členové představenstva nezbavují odpovědnosti vyplývajících z titulu této funkce, jinými slovy představenstvo odpovídá celým svým majetkem za rozhodnutí pana ředitele. Z důvodu osobní zodpovědnosti nového představenstva a z důvodu jednání s péčí řádného hospodáře byly tedy ponechány panu řediteli ty pravomoci, které mu přísluší z titulu výkonu jeho funkce vedoucího pracovníka. Dále mu byly uděleny plné moci k jednání ve vztahu k zaměstnancům společnosti a k podepisování smluv s některými obchodními partnery. Tímto nebyl chod společnosti žádným způsobem omezen.
Společnost TSJ a.s., nadále funguje bez zjevných problémů. Hospodaření společnosti dosahuje plánovaných výsledků a dokonce v některých provozech i plán překračuje a to i přesto, že je dle nepravdivého prohlášení Mgr. Raifa funkce ředitele společnosti paralyzována.
Ve věci zadání revize směrnice o zadávání veřejných zakázek. K této revizi bylo přistoupeno poté, co nové představenstvo zjistilo, že v TSJ a.s. probíhají opakující se nákupy dodávek a služeb od stejných dodavatelů. Platná směrnice nespecifikovala zadání otevřeného řízení formou uzavření rámcových smluv s několika dodavateli. Uzavřením těchto rámcových smluv dojde také mj. k zefektivnění a zrychlení budoucích objednávek.
Zveřejněním usnesení dozorčí rady na 5. Zasedání zastupitelstva města Jeseník pan Raif obešel svou zákonnou povinnost informovat a seznamovat s výsledky činnosti dozorčí rady valnou hromadu. Namísto toho bez odpovídajícího pověření veřejně kritizoval představenstvo a údajné změny ve společnosti zcela neadekvátním způsobem k dané situaci, jak bylo také potvrzeno jiným členem dozorčí rady. Takto zvoleným neprofesionálním způsobem prezentace, mohl pan Raif významně poškodit obchodní firmu společnosti TSJ a.s. Mgr. Raif při prezentaci činnosti dozorčí rady jednal neprofesionálně, neinformovaně a neloajálně vůči společnosti a jednal pouze ve vlastním zájmu sebeprezentace v politické rovině. Z těchto důvodů byl na zasedání Rady města Jeseník, v působnosti valné hromady, dne 29. 9. 2015 odvolán z funkce člena dozorčí rady.


Reakce odvolaného předsedy dozorčí rady na tiskovou zprávu města Jeseník ze dne 30.9.2015.

Jako čerstvě odvolaný předseda dozorčí rady společnosti Technické služby Jeseník, a.s. (dále jen TSJ), tímto reaguji na tiskovou zprávu, kterou k mému odvolání vydalo město Jeseník.
Způsob, jakým vedení města dezinformuje občany a zamlčuje některé skutečnosti je naprosto nehorázný a je jen dalším kamínkem do mozaiky jeho nekompetentnosti a arogance moci.
Usnesení, které jsem skutečně předložil k projednání na 5. zasedání zastupitelstva znělo zcela zásadně jinak, než jak v tiskové zprávě uvádí vedení města. Můj návrh zněl ve skutečnosti takto:
“Zastupitelstvo města ukládá představenstvu společnosti Technické služby Jeseník a.s., aby podrobně písemně informovalo valnou hromadu o důvodech a cílech zásadních změn ve fungování společnosti Technické služby Jeseník a.s. a to včetně konkrétních údajů, kterými budou tyto kroky zdůvodňovány. Zastupitelstvo města ukládá představenstvu společnosti Technické služby Jeseník a.s., aby nečinilo žádné koncepční a nezvratné kroky ve společnosti do doby, než budou požadované informace předloženy a projednány valnou hromadou společnosti”. Onen zásadní rozdíl spočívá v tom, že jsem navrhoval, aby představenstvu bylo uloženo informovat valnou hromadu a aby informace projednala valná hromada, nikoliv zastupitelstvo, jak je uvedeno v tiskové zprávě města. Zastupitelstvo města takové usnesení platně přijmout mohlo. Představenstvo by sice takové usnesení přímo nezavazovalo, nicméně jeho případné nesplnění by mohlo (a v normálně fungujícím zastupitelstvu také mělo) znamenat fatální důsledky minimálně pro představenstvo. To jsem na zmíněném jednání zastupitelstva také uvedl a vedení město to záměrně zamlčuje. Kdyby totiž řeklo celou pravdu, nevypadal bych z jejich pohledu dostatečně hloupě.
Dozorčí rada je povinna jednat v zájmu společnosti. Dospěla k závěru, že za situace, kdy představenstvo jedná tak, jak jedná a při zohlednění současné politické situace na jesenické radnici bude nejefektivnějším způsobem řešení věci, předložení informací zastupitelstvu. Technické služby Jeseník, a.s. jsou společností, kterou stoprocentně vlastní město Jeseník a pokud někdo spatřuje něco špatného v tom, že o dění v takové společnosti chce dozorčí rada informovat zastupitele, pak tím bezděky potvrzuje, že něco v pořádku není.
Vysvětlení vedení města ohledně plných mocí pro ředitele, obsahuje opět pouze část skutečnosti a to důležité zamlčuje. Rozhodně to tedy nebylo tak, že by si ředitel usmyslel, že si nechá od představenstva podepsat plné moci tak, jak se jemu bude líbit. Ředitel totiž plnými mocemi disponoval již dávno před tím, než se své funkce ujalo nové představenstvo. Udělilo mu je minulé představenstvo a ředitel na jejich základě řadu let jménem TSJ jednal. Představenstvo nové řediteli předložilo pověření k nějakým úkonům (rozporné s jeho pracovní smlouvou) a dosavadní plné moci, všechny, beze zbytku, odvolalo. Bez jakéhokoliv zdůvodnění a bez toho, aniž by se zabývalo tím, jaké důsledky to pro fungování společnosti může mít. Udělilo mu jen plnou moc, která jej opravňuje jednat za společnost vůči zaměstnancům.
Plné moci “k podepisování smluv s některými obchodními partnery”, jak je uvedeno v tiskové zprávě města, řediteli uděleny nebyly. Byla mu udělena pouze plná moc k podepisování smluv o službách, vyhotovovaných střediskem provoz odpadů.
Vyjádření vedení města ohledně revize směrnice o zadávání veřejných zakázek jsou jen prázdnými, obecnými frázemi k nimž se není jak konkrétně vyjádřit.
Vedení města v tiskové zprávě bohužel nepopsalo okolnosti, za kterých jsem byl odvolán a ani průběh samotné valné hromady. Podle mého názoru to pro pochopení celého kontextu je poměrně důležité a proto tak učiním já.
Na úvod připomínám, že působnost valné hromady vykonává rada města, tedy valnou hromadu tvořili všichni jeseničtí radní.
Již minulý týden jsem se dozvěděl, že předseda představenstva se sešel s jedním ze zastupitelů a nabídl mu místo v dozorčí radě TSJ s tím, že já budu odvolán. Teprve jeden, nebo dva dny na to jsme spolu s dalšími členy dozorčí rady obdrželi pozvánku na valnou hromadu společnosti. Na programu jednání však kupodivu žádná změna v orgánech nebyla. Po zahájení valné hromady však předseda představenstva (podle očekávání) navrhl změnu programu - rozšíření o bod “změna v orgánech společnosti”. Návrh konkrétního usnesení nesdělil, nijak jej neodůvodnil, blíže nevysvětlil o jakou změnu se má jednat a nikdo z členů valné hromady se na žádné zdůvodnění ani nezeptal. Přesto všichni členové valné hromady hlasovali pro zahrnutí tohoto bodu do programu. Asi je to nezajímalo a asi nevěděli, že podle stanov, s jejichž znalostí/neznalostí zejména předseda představenstva tak rád operuje, musí předseda představenstva každý návrh usnesení, který má valná hromada projednávat, zdůvodnit.
Poté valná hromada diskutovala o mé písemné odpovědi, kterou jsem z pověření dozorčí rady, předsedovi představenstva a na jeho žádost, vysvětlil postup dozorčí rady při informování zastupitelstva. Diskuse se vedla v podstatě v tom duchu, že valná hromada se mě dotazovala zda si informace nějak ověřuji, protože předseda představenstva jim záležitosti vysvětlil jinak, než je popisuji já a oni nemají důvod mu nedůvěřovat. Na to jsem reagoval tím, že zejména z tohoto důvodu mě velmi překvapuje, že na jednání valné hromady nepozvali ředitele společnosti, protože konfrontace s ním by jistě byla ku prospěchu věci a řada věcí by se jistě vyjasnila. Nikdo z valné hromady na to nereagoval.
Tím ovšem mé překvapení nad jednáním valné hromady nekončilo. Jednou z výhrad, které jsem měl vůči činnosti představenstva, byla tzv. revize směrnice o zadávání zakázek. Ačkoliv jsem měl konkrétní námitky, které jsem chtěl po představenstvu vysvětlit a které by jistě měla chtít vysvětlit i valná hromada, NIKDO z valné hromady se s touto směrnicí neseznámil, neměl ji k dispozici a NIKDO z nich se na nic, týkající se směrnice ani neptal. Důvěra valné hromady v
předsedu představenstva musí být u nich opravdu bezmezná.
To, jak submisivně valná hromada jedná ve vztahu k představenstvu a jak nemá (nebo alespoň někteří její členové) ani ponětí o tom, co by mohla a měla dělat, ilustruje poměrně názorně i další věc. Patrně v rámci přípravy na valnou hromadu, jeden z členů valné hromady rozeslal všem pozvaným e-mail (asi na vědomí), jímž ekonomku TSJ žádal o zaslání veškerých zápisů z představenstva a dozorčí rady za tento rok. To by bylo v pořádku. On však svou žádost doplnil otázkou, jestli k tomu nepotřebuje souhlasy předsedů jednotlivých orgánů. Už to samo o sobě je zarážející a svědčící o nepochopení postavení člena valné hromady - proč by měl, jako člen valné hromady - k tomu mít souhlas předsedy představenstva a dozorčí rady. Co je ovšem zarážející ještě více: když předseda představenstva takový souhlas nedal, tento radní to akceptoval, dále se tím nezabýval a jednal s důvěrou v předsedu představenstva!
Očekával jsem, nebo spíše jsem doufal, že když došlo k projednávání nově vloženého bodu jednání valné hromady, totiž bodu, týkajícího se změn ve společnosti, zeptá se alespoň některý z radních o co jde, o jaké změny se má jednat, z jakých důvodů k nim má dojít. Nezeptal se vůbec nikdo a nezazněl jediný důvod. Valná hromada se odebrala k neveřejné, asi patnáctiminutové poradě a po návratu z ní předseda představenstva přečetl návrh usnesení, z nějž vyplynulo, že onou změnou má být mé odvolání z funkce člena dozorčí rady. Na to, opět bez jakéhokoliv zdůvodnění a diskuse, hlasy všech sedmi členů valné hromady bylo odhlasováno mé odvolání.
To, že nikdo z valné hromady se o faktické fungování TSJ nezajímal, nehovořil s nikým ze společnosti, z provozů, už asi v těchto souvislostech ani překvapit nemůže.
A vedení města v tiskové zprávě zamlčelo také další velmi podstatnou informaci, informaci o tom, co následovalo bezprostředně po mém odvolání: oba zbývající členové dozorčí rady na mé odvolání reagovali tím, že valné hromadě sdělili, že za této situace nechtějí dále být členy dozorčí rady a rezignovali na své členství v dozorčí radě.
Nechť si každý posoudí a zváží, kdo že to postupoval neadekvátně, nezodpovědně a neloajálně vůči TSJ. Kritizovat činnost představenstva přeci není totéž, jako být neloajální vůči společnosti. Obzvláště z pozice dozorčí rady. Znovu opakuji, nešlo mi o nic jiného, než o vysvětlení, proč předseda představenstva - člověk, který s fungováním TSJ nemá sebemenší zkušenost - ignoruje komunikaci se zkušeným ředitelem společnosti a dělá další zásadní změny ve fungování společnosti. Chtěl jsem vědět proč to dělá a co tím sleduje. Protože - jak jsem již uvedl - TSJ nejsou soukromou společností, ale majetkem města, je třeba každou informaci považovat za veřejnou a proto za postupem svým i dozorčí rady zcela jednoznačně stojím.
To, že společnost TSJ “nadále funguje bez zjevných problémů, hospodaření společnosti dosahuje plánovaných výsledků a dokonce v některých provozech i plán”, jak je uvedeno v tiskové zprávě města Jeseník, svědčí o tom, že TSJ byly zdravou a fungující společností. To jsem nikdy nezpochybňoval, naopak, to byl právě ten důvod, proč jsem kroky předsedy představenstva považoval za nepochopitelné a proč jsem je chtěl vysvětlit. Současné výsledky TSJ rozhodně nejsou zásluhou nového vedení. Výsledky nového vedení se projeví teprve s určitým časovým odstupem a já si upřímně přeji, aby byly alespoň stejně dobré, jako dosud.
Současné vedení města neposlouchá názory jiných, nevysvětluje své postupy a postoje, nekomunikuje, jednoduše většinou hlasů rozhoduje. Tak po bolševicku.
David Raif
v Jeseníku dne 30.9.2015

Poznámka: abych předešel prohlášením o tom, co vše nevím a neznám, s čímž mám již ze strany vedení města bohatou zkušenost, vysvětluji, že pokud ve svém vyjádření hovořím o valné hromadě, činím tak pro lepší srozumitelnost textu. Správně by mělo být uvedeno “rada města při výkonu působnosti valné hromady”, což by však podle mého názoru srozumitelnost textu snižovalo.
Jak se vám líbil článek? Hodnocení: 3.0 Počet: 1 Nejlepší: 3 Nejhorší: 3

Diskuze

Vybrané video

Chaos v Kontře pokus

Anketa

ZŮSTAŇTE VE SPOJENÍ

POSLEDNÍ ČLÁNKY

POSLEDNÍ TWEETY

© 2024 Zakopcem.cz